چاپ
دسته: حوزه ریاست
بازدید: 8075

صورت جلسه اولین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1392/12/8

صورت جلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1393/6/4

صورت جلسه سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1393/10/24

صورت جلسه چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1394/4/8

صورت جلسه پنجمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1394/9/3

صورت جلسه ششمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1395/4/22

صورت جلسه هفتمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1395/11/5

صورت جلسه هشتمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1396/5/10