چاپ
دسته: مصوبات هیات امنا
بازدید: 6821

صورت جلسه ششمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1395/4/22

1001

 

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015