صورت جلسه چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1394/4/8

94 1
94 2
94 3
94 4
94 6
94 7
94 9
94 10
94 11
94 12
94 13
94 14
94 15
94 16
94 17
94 18