صورت جلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1393/6/4

1 002 
1 003
 1 004
1 005
 1 006
1 007
 1 008
1 009
1 010