صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 001

 

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 002

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 003

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 004

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 005

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 006

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 007

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 008

 

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 010

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 009

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 011

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 012

 صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 013

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 014

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 015

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 016

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 017

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 018

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 019

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 020

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنا 021