چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح و عصر روز جمعه سوم شهریورماه در محل پردیس شوکت آباد و پردیس امیرآباد دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
در این آزمون که در دو نوبت صبح و عصر جمعه برگزار می گردد 6740 نفر از متقاضیان استخدام در دستگاه های اجرایی کشور شرکت می کنند