چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 941

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

نام سازمان مناقصه گزار : دانشگاه بيرجند
موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجويان واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجويان (دختر و پسر) به تعداد 15 باب با مساحت تقريبي 38690(سی و هشت هزار و ششصد و نود) متر مربع .
مدت زمان اجرا: از تاریخ 15/06/1396 به مدت يك سال كامل خورشيدی.
شرايط متقاضي:داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت در رسته خدمات عمومی از اداره ¬کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي با تاریخ معتبر.
قيمت اسناد مناقصه : مبلغ: 300.000 (سیصد هزار) ريال به صورت واریز به حساب سيبا شماره: 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)
ميزان سپرده شركت در مناقصه : 237.000.000 ریال( دویست وسی وهفت میلیون ریال) .
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- سازمان مركزي- دبير خانه مرکزی.
زمان دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 17/05/1396 لغایت یکشنبه مورخ 22/05/1396.
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 05/06/1396.
تاريخ و محل بازگشايي پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 06/06/1396 در محل سازمان مرکزی-دفتر معاونت اداری و مالی
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرردر آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هریک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید . . تلفن تماس : 32202049-056

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
دبيرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه بیرجند