چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 982

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

نام سازمان مناقصه گزار : دانشگاه بيرجند
موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی وانجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه،طبخ وتوزیع غذای دانشجویان درسالن هاي غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند ، پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر .
مدت زمان اجرا : از تاریخ 15/06/1396 به مدت يك سال كامل خورشيدي .
شرايط متقاضي : داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت در رسته امور آشپزخانه از اداره کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر.
قيمت اسناد مناقصه : مبلغ: 400.000 (چهارصد هزار) ريال به صورت واریز به حساب سيبا شماره: 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 2.878.575.000 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال)
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- سازمان مركزي- دبير خانه مرکزی.
زمان دریافت اسناد مناقصه :از روز سه شنبه مورخ 17/05/1396 لغایت یکشنبه مورخ 22/05/1396.
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 05/06/1396.
تاريخ و محل بازگشايي پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ06/06/1396 در محل سازمان مرکزی-دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه.
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هریک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید .
تلفن تماس : 32202049-056

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
دبيرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه بیرجند