چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 2572

اسامی پذیرفته شدگان اولیه پذیرش بدون آزمون دکتری (سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه بیرجند

اسامی پذیرفته شدگان اولیه پذیرش بدون آزمون دکتری (سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه بیرجند به شرح جدول ذیل اعلام می گردد، ضمنا متقاضیانی که قصد انصراف دارند به آدرس http://talent.birjand.ac.ir مراجعه کرده، در قسمت رهگیری پرونده و با ورود به سیستم، انصراف خود را تا 20/5/96 اعلام نمایند.

عنوان رشته محل انتخابی نام خانوادگی نام ردیف
مهندسي مكانيك -تبديل انرژي افضليان مهدي 1
مهندسي مكانيك -تبديل انرژي خيري رضا 2
مهندسي برق -مخابرات صحراگرد عفت 3
مهندسي برق -قدرت كرماني كوشه بهزاد 4
علوم دامي غزنوي طاهره 5
زمين شناسي تكتونيك عباس پور راضيه 6
علوم ومهندسي آب -منابع آب شريفان فهيمه 7
تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي دادوند سيده شيوا 8
آمار اسداللهي معصومه 9