بنا بر درخواست رئیس انستیتوی ملی تعلیمات زراعی کشور جمهوری اسلامی افغانستان به دانشگاه بیرجند در خصوص برگزاری دوره زنبورداری برای چند نفر از اساتید این انستیتو، با همکاری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه این دوره به مدت 4 روز از تاریخ 31 اردیبهشت تا 3 خرداد 1396 برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی، دکتر نظر افضلی استاد گروه علوم دامی و دکتر محمدحسین سیاری رئیس دانشکده کشاورزی، ضمن برشمردن امکانات و پتانسل های دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بر افزایش مراودات علمی بین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دو کشور تاکید کردند.
همچنین در این مراسم دکتر محمدحسن نویدی نیا رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، به زمینه های افزایش همکاری علمی با کشور افغانستان و کارهای اجرایی صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و از افزایش مراودات علمی بین دانشکده کشاورزی و انستیتو تعلیمات زراعی کشور افغانستان استقبال نمود.