تفاهم نامه همکاری علمی ـ پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه هوا و فضا و دانشگاه بیرجند به امضای دکتر فتح ا... امی و دکتر خلیل خلیلی رؤسای این دو مجموعه رسید.
اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مرتبط با مأموریتهای هوا فضایی، هدایت و حمایت از پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری مرتبط با پروژه های هوا و فضا، همکاری در برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، دوره ها و کارگاه های آموزشی، فراهم نمودن امکان استفاده از کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و تجهیزات تحقیقاتی طرفین، توسعه و بومی سازی فناوری های مورد نیاز و همکاری در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی طرفین از جمله مفاد مورد توافق دانشگاه بیرجند و پژوهشگاه هوا و فضا است.
تفاهم نامه مذکور به مدت 5 سال منعقد گردیده که در صورت توافق قابل تمدید است.