مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته خوابگاه ها و جشنواره ورزشی درون دانشگاهی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها مسابقات ورزشی در بخش پسران با حضور 212 دانشجو در سه خوابگاه دانشجویی سرو، ابوذر و امیر برگزار شد.
در مسابقات برگزار شده در خوابگاه سرو در پرتاب دارت سجاد یارامیری، علی سلمانی و سید روح ا... درخشان به مقام اول تا سوم دست یافتند.
در فریزبی علیرضا شجاع، رضا عابدی پور و حجت عظیمی و در الختر امیر حسین رجبی، بنیامین تهرانی و احمد عرب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در مسابقات خوابگاه ابوذر که با حضور 100 نفر برگزار شد مجید سلیمانی، علی مدینان محمدی و مسعود کرمی در پرتاب دارت، محمد عرب، احمد محمدی و مهدی ابراهیمی در فریز بی و خسروی، کاظم مرادزاده و جلالی در پرتاب حلقه حائز مقام های اول تا سوم شدند.
در مسابقات خوابگاه امیر نیز محمد نوعی، مجتبی نیکو عقیده و مهدی محمدی در پرتاب دارت، مسعود عباسپور، جلیل صلاتی، سجاد میرمقدم در فریز بی و نیما مالکی، مهدی نادری و مصطفی دهقان در شوت نامتعادل مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.
مسابقات برگزار شده در خوابگاه های صدف، گلستان و توحید که با حضور 311 دانشجوی دختر برگزار شد در والیبال چهار نفره تیم تربیت بدنی مقام اول ، تیم ستاره ها مقام دوم و تیم گالری ترافیک مقام سوم را بدست آورد.
در جشنواره بادبادک ها تیم هنر 1، تیم تربیت بدنی و تیم غزل به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
در مسابقات دارت مقام های اول تا سوم را فاطمه ارغا، سمیه یاوری و خاطره فروتن کسب نمودند و در فریز بی نیز فرزانه یوسفی، اسما علی ملکی و فاطمه نورزی مقام اول تا سوم را بدست آوردند.
در مسابقات فوتسال نیز تیم های ترافیک، ستاره و تربیت بدنی 93 به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
همچنین به این مناسبت یک دوره مسابقه بین سرپرستان خوابگاه های دانشجویی دختران توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد که در مسابقه فریز بی فاطمه مرکی مقام اول، طاهره صالحی مقام دوم و بهناز بهفروز و خدیجه راستی مشترکاً به مقام سوم رسیدند.
در مسابقه پرتاب حلقه از بین 19 نفر شرکت کننده در این مسابقه مریم توکلی به مقام اول دست یافت و سکینه قلاسی مقام دوم و زهرا صفری و طاهره صالحی مشترکاً مقام سوم را کسب کردند.
در مسابقات ميني فوتبال چمن دانشـجويان پسـر که با همکاری شورای صنفی دانشجویی و شرکت 14 تیم در خوابگاه سرو پسران برگزار شد تیم های ذوالفقار، علمدار و مکانیک مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

1
100
20
3
30
300