انتخابات چهارمین دوره شورای صنفی کارمندان دانشگاه بیرجند روز سوم خرداد در 13 حوزه در سطح دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در نهایت مهندس محمودرضا تولا، سیدمهدی حسینی، بتول میرزایی، حامد حمیدزاده و محمدرضا گنجی به عنوان اعضای منتخب دور جدید شورای صنفی کارمندان دانشگاه بیرجند حائز حداکثر آرا شدند.