دانشگاه بیرجند در نظر دارد کافی شاپ استخر مجتمع آبی میلاد دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/02/30 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در سازمان مرکزی دانشگاه و یا مجتمع آبی میلاد و یا به پایگاه اینترنتی www.birjand.ac.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل آن ،تا تاریخ 1396/03/09 پاکت را تحویل دبیرخانه مذکور نمایند.

دریافت برگ شرایط مزایده

ساعات بهره برداری : کلیه روزهای هفته از ساعت 16 لغایت 22 (سه شیفت عصر)،روزهای زوج و جمعه مخصوص برادران، روزهای فرد مخصوص خواهران.
مدت واگذاری: یک سال کامل شمسی.
قیمت پایه مزایده ماهانه مبلغ 1.000.000 ریال (یک میلیون ریال)

تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 09151636531

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود."

دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه بیرجند