شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی در مقطع دکتری در دانشگاه بیرجند موافقت قطعی به عمل آورد.
شایان ذکر است دانشگاه بیرجند در سه گرایش کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، ادبیات عرب و ادبیات تطبیقی دانشجو می پذیرد و از سال 1390 نیز در مقطع دکتری این رشته دانشجو پذیرفته است.