طی احکام جداگانه از سوی دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند دو عضو جدید شورای انتشارات این دانشگاه معرفی شدند. بر این اساس دکتر غلامرضا میراب شبستری عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی و دکتر محمد اکبری بورنگ عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی به عنوان عضو حقیقی شورای انتشارات دانشگاه بیرجند منصوب شدند.
شورای انتشارات دانشگاه بیرجند کار تدوین و تصویب آیین نامه های انتشارات و نیز بررسی و امتیازدهی و تصویب کتب اعضای هیئت علمی این دانشگاه را بر عهده دارد.
این شورا متشکل از اعضای حقوقی شامل معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر پژوهشی دانشگاه، مدیر مسئول انتشارات دانشگاه، رئیس کتابخانه مرکزی و پنج عضو حقیقی است.
از سال 1393 تا کنون 22 عنوان کتاب ترجمه و تألیف اعضای هیئت علمی، توسط انتشارات دانشگاه بیرجند چاپ و منتشر شده است.