جناب آقای دکتر هاشمی زرج آباد
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت سرپرست بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی که بیانگر تعهد، شایستگی و لیاقت شما است را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
تداوم تعالی و توفیق حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند