سازمان سنجش آموزشی کشور از زحمات دکتر حیدر رئیسی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در نظارت بر برگزاری آزمون های اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال 1395 تقدیر و تشکر نمود.

1pdfOperation