در ادامه تحقق سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی کشور با موضوع ساماندهی واحدهای آموزش عالی، دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از پنج دانشگاه معین منطقه 9 آموزش عالی کشور انتخاب شد.
دانشگاه های معین شامل 22 دانشگاه در مناطق دهگانه آموزش عالی کشور ( به استثنای منطقه یک ) هستند که لازم است در طرح ساماندهی واحدهای آموزش عالی نقش محوری داشته و مؤسسات کم برخوردار را تحت حمایت ویژه خود قرار دهند.
طرح مذکور با هدف ایجاد زمینه های مناسب تر برای کمک به ارتقاء مؤسسات کم برخوردار، رشد کمی هدفمند، ارتقای کیفی مطلوب تر، نظارت دقیق تر بر عملکرد و تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست های این قبیل مؤسسات اجرا می شود.