دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار مجله نگارینه به عنوان نشریه علمی ـ ترویجی موافقت نمود.
نشریه نگارینه با صاحب امتیازی دانشگاه بیرجند به موضوعات علمی در حوزه هنر اسلامی می پردازد.
این نشریه با همکاری انجمن علمی فرش ایران به مدیر مسئولی دکتر سید محمدحسین قریشی و سر دبیری زهرا رهبرنیا و مشارکت جمعی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران حوزه هنر اسلامی منتشر می شود.