در مراسمی که با حضور ریاست دانشگاه بیرجند، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی، اساتید و دانشجویان عضو کانون های فرهنگی دانشگاه برگزار گردید؛ دکتر احمد بخشی به عنوان مدیر جدید امور فرهنگی دانشگاه بیرجند معرفی شد. 

دکتر بخشی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و مدیر گروه پژوهشی مطالعات افغانستان در دانشگاه بیرجند است.