اولین نشست شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند با حضور دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه برگزار شد.
در این نشست راهکارهای تحقق دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه¬ها که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است؛ مورد بررسی قرار گرفت.
شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند در این جلسه علاوه بر کمیته اصلاح الگوی مصرف و بهره¬وری و کمیته فرهنگی و آموزشی ¬کمیته سومی با عنوان کمیته امور زیربنایی، آب و انرژی را به ساختار شورای مذکور افزود.
تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقق سیاست¬های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، صرفه جویی در اعتبارات هزینه¬ای و سرمایه¬ای دولت، حفاظت از منابع پایه، اصلاح و بهبود فرآیندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست، ارتقاء بهره وری مؤسسات و استفاده مناسب تر از امکانات موجود، اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در مؤسسات برخی از اهداف پیاده سازی مدیریت سبز در سازمان ها و مؤسسات می باشد.

1DSC 0001