دکتر محمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر سیده عذری میرکاظمی مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند و عضو کمیته نظارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی را به عنوان ارزیاب آن اداره کل منصوب کرد.