ضمن تشکر از همکاری همه جانبه کلیه همکاران محترم هیات علمی و مسئولین پژوهشی و کارشناسان پژوهشی دانشکده ها، بدینوسیله برنامه زمان بندی استفاده از اعتبار پژوهانه سال 1396 به شرح زیر به استحضار می رسد: 

1- ثبت اطلاعات مربوط به چاپ مقالات، تالیفات و اختراعات که در محدوده ی زمانی اول دی ماه 1394 لغایت سی ام آذرماه 1395 انجام شده¬اند در سامانه گلستان و تحویل مدارک مربوطه به مسئول محترم پژوهشی دانشکده یا کارشناسان مربوطه حداکثر تا 13 بهمن 1395 توسط اعضای محترم هیات علمی صورت می¬پذیرد. این مدارک به عنوان مستندات فعالیت¬ها، در دانشکده ها نگهداری خواهد شد.  مدارک مورد نیاز عبارتند از: 

أ‌. مقالات ارائه شده درهمایش¬ها: 

- گواهی شرکت در همایش 

- تصویر صفحه اول مقاله (از کتاب مقالات یا CD مربوط)

ب‌. مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی، ISI و ... 

  - تصویر صفحه اول مقاله 

  - مدرکی دال بر نوع مجله (ISI ، ISC ، علمی پژوهشی ....) و IF و MIF آن 

ت‌. کتاب چاپ شده:

  - تصویر جلد کتاب و صفحه شناسنامه آن

ث‌. در خصوص سایر فعالیت¬ها، مدارک مثبته به تناسب نوع فعالیت 

ج‌. پایان نامه توسط کارشناس گروه مربوط ثبت خواهد شد.

تبصره: برای پایان نامه هایی که در خارج از دانشگاه دفاع شده است، ارسال تصویر صورتجلسه موافقت گروه مربوط در دانشگاه بیرجند و تصویر صورتجلسه دفاع دانشجو به حوزه پژوهشی ضروری می باشد. 

ح‌. طرح¬های پژوهشی خاتمه یافته توسط کارشناس حوزه معاونت پژوهش و فناوری ثبت خواهد شد.

2- مهلت تایید اطلاعات همکاران توسط مسئولین محترم پژوهشی دانشکده ها تا 27 بهمن 1395 می باشد. 

3- اعضای محترم هیات علمی پس از تایید فعالیتهایشان در دانشکده، تا 11 اسفند 1395 فرصت دارند که فعالیت های ثبت شده خود را در سامانه گلستان گروه بندی نمایند و امتیاز پیشنهادی خود را مطابق آیین نامه پژوهانه برای هریک از فعالیت ها مشخص نمایند. در این خصوص کارشناسان محترم پژوهشی دانشکده ها همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.

تبصره: همکاران محترمی که در محدوده زمانی مورد نظر، فعالیت پژوهشی خاصی انجام نداده-اند ولی تمایل دارند که از حداقل پژوهانه استفاده نمایند، به جای گروهبندی و امتیازدهی فعالیت¬ها، لازم است حداکثر تا تاریخ 29/10/1395 یک درخواست کتبی برای استفاده از پژوهانه به دانشکده تحویل دهند. هر یک از اعضای هیات علمی حداکثر برای دو نوبت قادر به استفاده از حداقل پژوهانه خواهند بود. 

4- تخصیص امتیازات توسط دانشکده ها حداکثر تا تاریخ 18 اسفند 1395 صورت می گیرد. 

توضیحات مهم: 

- به همکاران محترم توصیه اکید می شود که برای اطمینان از ثبت کامل فعالیت¬ها، گزارش 712 خود را مشاهده کرده و در صورت مغایرت به کارشناس دانشکده منعکس نمایند (نیاز به چاپ گزارش نمی باشد).

- همکاران محترمی که در آموزشکده ها و دانشکده های اقماری مشغول فعالیت هستند نیز، لازم است برای برقراری اعتبار پژوهانه سال 1396 خود، مطابق دستورالعمل فوق اقدام نمایند.

- از همکاران هیات علمی درخواست می گردد سوالات و ابهامات خود را با کارشناسان تعیین شده در دانشکده ها مطرح کنند و به دلیل حجم بالای کار، مجدانه تقاضا دارد حتی الامکان از مراجعه به کارشناسان حوزه معاونت پژوهش و فناوری خودداری نمایند. 

- چنانچه هریک از مراحل فوق، در مهلت تعیین شده انجام نشود این حوزه مسئولیتی در قبال عدم تخصیص پژوهانه به عضو محترم هیات علمی نخواهد داشت. 

- در صورت بروز موارد پیش بینی نشده، بر حسب ضرورت توضیحاتی از طریق سایت دانشگاه بیرجند (لینک سامانه گلستان) به اطلاع همکاران خواهد رسید.

 

    آئین نامه اعتبار پژوهشی               فایل راهنمای اعتبار پژوهشی 1396              فایل راهنمای نحوه گروهبندی            فایل راهنمای ورود اطلاعات پژوهشی در سیستم گلستان

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه