دکترمحمدصادق علیائی رئیس شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) از دانشگاه بیرجند بازدید نمود و از نزدیک با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی این دانشگاه آشنا شد.
در نشست جمع بندی و نهایی این بازدید که در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد دکتر ناصر ندا معاون پژوهش و فناوری تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی فعال دانشگاه بیرجند را 113 آزمایشگاه عنوان کرد که 60 درصد این آزمایشگاه ها در شبکه شاعا ثبت شده و بقیه این آزمایشگاه ها نیز در حال ثبت می باشد.
وی افزود: دانشگاه بیرجند با پتانسیل علمی که دارد در صورت حمایت و توجه بیشتر بویژه در بخش تأمین امکانات آزمایشگاهی و راه اندازی برخی مراکز پژوهشی می تواند در رشد و جهش علمی کشور به نحو چشمگیری نقش آفرین باشد.

shaa