اولین دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در رشته زراعت دانش آموخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهدی ابراهیمی روز چهارشنبه 30 تیرماه 95 از رساله دکتری خود با موضوع « بررسی برخی خصوصیات رشدی، پاسخ آنتی اکسیدانی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار در پاسخ به تنش خشکی » دفاع نمود.
رساله مذکور با راهنمایی دکتر غلامرضا زمانی دانشیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند ارائه گردید.