به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، ظهر چهارشنبه 9 تیرماه دکتر ناصر ندا به عنوان معاون جدید پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی شد. در این مراسم از خدمات ارزشمند دکتر محمدعلی بهدانی معاون قبلی پژوهش و فناوری دانشگاه قدردانی گردید.
همچنین با انتصاب دکتر ندا رئیس قبلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر حسن فرسی استاد تمام گروه مهندسی برق به عنوان رئیس جدید این دانشکده معرفی شد.
در این مراسم همچنین دکتر محمدحسین نجفی مود به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه معرفی و از خدمات حسن رضا آرامجو مدیر قبلی امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بیرجند تقدیر به عمل آمد.
 
3entesab 13entesab 2
 3entesab 33entesab 43entesab 53entesab 6
3entesab 7