براساس ارزیابی انجام شده از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند به عنوان «مرکز بهداشت و درمان فعال در سال 1394 » انتخاب شـد.
کسب عنوان مرکز مشاوره ساعی در سال 91، دریافت تندیس مرکـز مشاوره فعال در سال 1392، دریافت لوح تقدیر مرکز مشاوره برتر در سال 1393 و لوح سپاس حامیان سلامت سال 1394 از جملـه افتخارات مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بیرجنـد طی چهار سال اخیر است.

moshavereh 1