دکتر ابراهیم محمدی مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور انتخاب شد.
نتیجه انتخابات انجام شده در گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که 31 فروردین 95 در دانشگاه بیرجند برگزار شد موجب استقرار دبیرخانه منطقه 9 در این دانشگاه گردید.
دانشگاه های استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان عضو دانشگاه های منطقه 9 کشور می باشند.