دکتر محمدعلی بهدانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: یکی از اهداف مهم این دانشگاه در راستای برنامه جامع تدوین شده و اسناد بالادستی تعامل اثر بخش علمی با سازمانها و دستگاه های مختلف است.

Dr behdaniمحمدعلی بهدانی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این دانشگاه در راستای ارائه مهارت های مورد نیاز آحاد جامعه در کنار دانش نظری دانشگاهی، فعالیت های متعددی را عهده دار بوده و از طرفی در جهت حل مشکلات و تنگناهای دستگاه های منطقه ای و کشوری تفاهم نامه های متعددی با سازمانهای مختلف منعقد کرده است.
دکتر محمدعلی بهدانی گفت: دانشگاه بیرجند در طی فعالیت 40 ساله خود تاثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان گذاشت و این موضوع به صورت یک طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به صورت کتابی منتشر شد.
وی گفت: دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه مادر استان و قطب علمی شمال شرق کشور هیچگاه به سایر دانشگاه های استان به چشم رقیب نگاه نداشته بلکه فعالیت سایر دانشگاه ها را هم راستای فعالیت های دراز مدت خود می داند و همواره از آنها حمایت می کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با بیان اینکه ایجاد سایر دانشگاه های استان در راستای اجرای رسالت های دانشگاه بیرجند بوده است، بیان کرد: بیشترین تعداد عضو هیات علمی، بیشترین تعداد دانشجو ( در همه مقاطع تحصیلی) و بیشترین و گسترده ترین امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی، وجه تمایز دانشگاه بیرجند با سایر دانشگاه های استان است.