دکتر آقا ابراهیمی رئیس اسبق دانشگاه بیرجندگفت: در دنیای امروز، تولید علم از کانال پژوهش انجام می شود و در کشور های پیشرفته محل انجام پژوهش دانشگاه است و تمامی ارگان هایی که نیاز به پژوهش دارند با دانشگاهها قرارداد می بندند اما در کشور ما هنوز هم بخش عمده ای از فعالیت های پژوهشی در دانشگاهها انجام نمی شود و بسیاری از وزارتخانه ها خودشان پژوهشکده دارند و دانشگاهها جایگاه خاصی در انجام پژوهش برای این سازمان ها و رفع مشکلات آنها ندارند.

Dr aghaebrahimiوی عنوان کرد: متولیانی که بودجه پژوهشی کشور در اختیار آنهاست و نیازهای پژوهشی دارند باید به سمت دانشگاه بیایند و از آن حمایت کنند و در مقابل، دانشگاه هم باید خود و ظرفیت های واقعی خود را به درستی و به خوبی معرفی کند به عبارت دیگر، برون سپاری فعالیت های پژوهشی باید در سطح کشور به صورت عادلانه انجام گیرد.
دکتر آقا ابراهیمی یادآور شد: خراسان جنوبی تنها 12 سال است که استان شده و شناخت کافی نسبت به این استان در کل کشور موجود نیست، اما تعدادی از هموطنانمان که بیرجند و خراسان جنوبی را می شناسند آن را به نیکی می شناسند.
عضو هیئت ممیزه دانشگاه گفت: بعد از برگزاری جشن چهل سالگی دانشگاه بیرجند انتظار می رود در بحث پژوهش افزایش اعتبارات و جذب قراردادهای پژوهشی انجام شود و در بحث آموزش نیز امیدواریم که دانشجویان سراسر کشور را علاقه مند کنیم که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنند.