محفل شبی با شهدا در دانشکده فنی فردوس برگزار شد (متن خبر در سایت دانشکده فنی فردوس)