فرماندار بيرجند با اشاره به قدمت 40 ساله قديمي ترين دانشگاه خراسان جنوبي كه در ماندگاري سرمايه هاي اجتماعي و علمي شرق كشور نقش بزرگي دارد، گفت: هم اكنون تعدادي از نيروهاي ساير استانها به ويژه استان از دانش آموختگان دانشگاه بيرجند هستند.

علي ناصري روز يكشنبه در آستانه جشن چهلمين سال تاسيس دانشگاه بيرجند به خبرنگاران افزود: اين مركز آموزش عالي يكي از اركان توسعه اين شهر و شرق كشور است و با توجه به پيشينه مردم خراسان جنوبي و شرق كشور در اهتمام به علم آموزي به عنوان جانشيني خلف براي مدرسه شوكتيه مركز استان مطرح است.
مدرسه شوكتيه بعد از مدرسه دارالفنون تهران و رشديه بيرجند سومين واحد آموزشي به سبك جديد در ايران است.
فرماندار بيرجند اظهار كرد: اين دانشگاه نقش مهمي در شكوفايي استعدادهاي فرزندان شرق كشور دارد و در دستيابي مردم منطقه به دستاوردهاي علمي و فني روز دنيا نيز نقش مهمي داشته و دارد.
وي بيان كرد: دانشگاه ياد شده از زمان تاسيس تاكنون منشا خدمات زيادي بود، بزرگان و دانشمندان بسيار از اين مركز آموزش عالي دانش آموخته شده اند.
ناصري يادآور شد: خراسان جنوبي در گذشته از نظر بعد مسافت و فاصله با شهرهاي مهم ايران با مشكل رو به رو بود، وجود اين مركز آموزش عالي در رفت و آمد استادان دانشگاهها به بيرجند از جمله زيرساخت هايي است كه در تاسيس استان خراسان جنوبي در سال 1383 موثر بود.
فرماندار بيرجند اضافه كرد: شايد اگر دانشگاه ياد شده با اين قدمت، خدمت، تخصص و فعاليت هاي علمي نبود توجيه لازم براي تاسيس استان هم به وجود نمي آمد بنابراين وجود دانشگاه مايه خير و بركت است.
وي بيرجند را شهر دانشگاهي ذكر كرد كه ساير مراكز آموزش عالي مركز استان از نظر شكل گيري متاثر از اين دانشگاه تاسيس و راه اندازي شدند و هم اكنون شعبه هاي دانشگاه علوم پزشكي، آزاد اسلامي، پيام نور، علمي كاربردي، فرهنگيان و ... در بيرجند فعاليت دارند كه اين واحدها در اطراف هسته دانشگاه بيرجند شكل گرفتند.
وي با بيان اينكه نسبت دانشجو  به شهروند در بيرجند بالاست، افزود: اين نعمت را مرهون خدمات دانشگاه بيرجند مي دانيم اميد است، دانشگاه در رخدادهاي مهم منطقه تاثيرگذار باشد و اين مهم ادامه يابد.
فرماندار بيرجند تاكيد كرد: متخصصاني كه از اين منطقه به مدارج علمي مي رسند در صورت بازگشت به استان، قطب علمي خراسان جنوبي همچنان حفظ خواهد شد.
ناصري گفت: امروز اگر دانشگاهي بخواهد در تبادل علمي در سطح جهاني نقش آفرين باشد حتما بايد ارتباط علمي خود را با مراكز معتبر علمي دنيا حفظ كند كه دانشگاه بيرجند اين ارتباطات را از گذشته داشته است.
وي ادامه داد: بين المللي شدن دانشگاه ياد شده و پذيرش دانشجوي خارجي از جمله افغانستان به بين المللي شدن دانشگاه كمك خواهد كرد و بدون شك در توسعه امور علمي نقش آفرين خواهد بود.
وي يادآور شد: ارتباط با مراكز علمي و آموزشي معتبر در دنيا طبيعتا بر ارزش علمي و توسعه يافته هاي علمي مي افزايد، بنابر اين بايد بيشتر تلاش شود تا افراد علمي، متخصصان و افراد مطرح در رشته هاي مختلف به دانشگاه بيرجند دعوت شوند.
وي اضافه كرد: همچنين تعريف پايان نامه هاي مشترك، رواج بيشتر سطح تحصيلات تكميلي و دكتري و تنوع رشته ها قاعدتا بر وزن، اهميت و اعتبار دانشگاه بيش از پيش مي افزايد.
هم اكنون حدود 51 هزار دانشجو در مراكز آموزش عالي خراسان جنوبي كه حدود 800 هزار نفر جمعيت دارد، در حال تحصيل هستند. دانشگاه بيرجند با حدود 12 هزار دانشجو، 11 دانشكده، سه آموزشكده، يك پژوهشكده، دو مركز پژوهشي، يك رصدخانه، 10 گروه پژوهشي، 331 عضو هيات علمي و 339 كارمند اداري در 10 كد رشته كارداني، 116 رشته كارشناسي، 152 رشته كارشناسي ارشد، 33 كد رشته دكتراي تخصصي مشغول فعاليت می باشد