جلسه دیدار شورای دبیران کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه یبرجند صبح سه شنبه با ریاست این دانشگاه برگزار شد. 

در این جلسه دکتر سید محمد حسین قریشی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تبریک اعیاد ماه رجب از ریاست دانشگاه به خاطر حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تقدیر نمود.

دکتر ابراهیم محمدی مدیر فرهنگی دانشگاه نیز گزارش مختصری از وضعیت فعالیت کانون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارائه و تاکید کرد که کانونهای دانشگاه بیرجند در سال 94 حائز 18 رتبه کشوری ،منطقه ای و استانی شده اند.

در این دیدار دکتر خلیلی با تاکید بر اهمیت فعالیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: کسانی که در کانونها ، انجمن ها و سایر بخشهای فرهنگی دانشگاه فعالند انسانهای دغدغه مندی هستند که می کوشند به ارتقاء فرهنگ در کل جامعه کمک کنند؛ چرا که دانشجو می تواند به عنوان طبقه مرجع جامعه بر دیگر بخشها تاثیرگذار باشد.

برخی از دبیران کانونهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی به نمایندگی از اعضای فعال در کانونها به بیان برخی مشکلات، دغدغه ها و پیشنهادهایشان در مسیر تحقق اهداف کانونها پرداختند.

در پایان ریاست دانشگاه ضمن اظهار خرسندی از صراحت و صمیمیت دانشجویان در طرح خواسته ها بر تبیین برنامه ها و راهبردهای دانشگاه در حمایت بیشتر از فعالیت کانونها و رفع موانع تاکید نمود.

 

 

 kanon 2 kanon 1