همایش نقش مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی با همکاری دانشکده کشاورزی سرایان و اداره منابع طبیعی این شهرستان روز یکشنبه 16 اسفندماه 94 برگزار شد.
این همایش با حضور مدیران و کارشناسان دانشگاهی و منابع طبیعی و مدیر اجرایی پروژه بین المللی RFLDL برگزارگردید.
پروژه بین المللی RFLDL جهت احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تأکید ویژه بر اراضی تحت تأثیر فرسایش بادی و خاکهای شور در دو حوزه آبخیز سه قلعه خراسان جنوبی و ریگان استان کرمان به صورت پایلوت اجرا می شود.