تیم دانشگاه بیرجند در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد موفق به کسب مقام قهرمانی این مسابقات گردید.
در مسابقات مذکور تیم های دانشگاه صنعتی شاهرود و حکیم سبزواری پس از دانشگاه بیرجند به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند. سرپرستی تیم دانشگاه بیرجند را زهره حسن پور فرد بر عهده داشت و خاطره فروتن، زهره السادات امیری، بی بی سمیه نطقی مقدم، مریم اصغری، فرشته کریم زاده، صفورا کدخدا زاده، خدیجه جلال سروری، نرجس غضنفری، سارا کامیاب، فاطمه زهرا ترشابی، نازیلا نادمی و ثریا کسروی اعضای این تیم بودند.