کارگاه آموزشی: روش‌ها و فنون تدریس

ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

(18 لغایت 20 اسفندماه 94)

مکان: کلاس VCICT  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجریان: دکترهادی پورشافعی دانشیار گروه علوم تربیتی – دکتر محسن آیتی دانشیار گروه علوم تربیتی

***

فهرست مباحث کارگاه: نیم روز اول سه شنبه 18/12/94 ساعت 16 تا 20  (دو جلسه 4 ساعت)

 • تعریف مفاهیم: تدریس، یادگیری، تربیت و آموزش
 • کلاس درس به مثابه یک سیستم و تحلیل عناصر آن
 • توجه به عنصر فرآیندی سیستم کلاس درس بر محور ارتباط
 • تدریس به مثابه یک حرفه
 • اصول ده گانه تدریس و کلاس داری

نیم روز دوم چهارشنبه 19/12/94 ساعت 8 تا 12 (دو جلسه 4 ساعت)

 • معرفی اجمالی نظریات یادگیری، الگوهای تدریس، راهبردها، روش‌ها و فنون تدریس
 • مهارت‌های تدریس
 • نقش رسانه‌ها در تدریس (فناوری در تدریس)

نیم روز سوم پنج شنبه 20/12/94 ساعت 8 تا 12 (دو جلسه 4 ساعت)

 • سطوح حیطه بلوم
 • آشنایی با طرح درس و ماهیت آن
 • بخش فعالیت وعملی کارگاه، اجرای طرح درس
 • تدوین طرح درس ترمی نقد و اجرا
 • تدوین طرح درس روزانه نقد و اجرا

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه

ظرفیت کارگاه 25 نفر

ثبت نام در کارگاه تا مورخه 16/12/94

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید

فرم ثبت نام