آزمون ورودی دوره دکتری صبح روز جمعه چهاردهم اسفندماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
در این آزمون 1215 نفر شامل 720 نفر مرد و 495 نفر زن شرکت می کنند.
حوزه برگزاری آزمون برادران دانشکده علوم و حوزه برگزاری آزمون خواهران دانشکده مهندسی واقع در دانشگاه بیرجند پردیس شوکت آباد می باشد.