برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید.

***اصلاحیه:برای دریافت فایل اصلاحیه اینجا کلیک نمایید