سجاد سرزهی از ناجیان غریق دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام اول مسابقات پرتاب طناب در رشته نجات غریق استان خراسان جنوبی گردید.