تیم دارت کارکنان دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام دوم مسابقات دارت ادارات خراسان جنوبی گردید.
در این مسابقات که در محل سالن ورزشی شهید شهپر شهرستان بیرجند بین شش تیم از کارکنان ادارات استان برگزار گردید، منصوره صحراگرد مقام سوم انفرادی این مسابقات را بدست آورد.
اعظم کاهنی، منصوره صحراگرد، حمیده مرکی، فاطمه گنجی و زهره حسن پور فرد اعضای تیم دارت دانشگاه بیرجند بودند.

dart