دکتر سعید ایل بیگی مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند و عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشگاه به مدت یکسال به عنوان عضو گروه بیومکانیک و فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شد.

 

ilbigi