در راستای تحقق شیوه نامه امور رفاهی اعضای هیأت علمی و ارتقاء معیشتی آنان طی ابلاغ صادره از سوی دبیر ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهندس علیرضا صمدزاده به عنوان مشاور و نماینده ریاست دانشگاه بیرجند در امور رفاهی اعضای هیأت علمی و شورای رفاهی اعضای هیأت علمی منطقه 9 منصوب شد.