طی حکمی از سوی دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان خراسان جنوبی منصوب شد.

entesab khalili