ستاد زیبا سازی دانشگاه بیرجند به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اقدام های مرتبط با کیفیت سیما و منظر دانشگاه تشکیل شده است.

این ستاد که براساس اساس نامه تدوین شده دارای اعضایی از واحدهای مختلف دانشگاه و اعضای مدعو است برای بررسی تخصصی نظرات و طرح های پیشنهادی دارای شش کمیته متشکل از کارشناسان متخصص در زمینه های معماری، مبلمان و المان های هنری، فضای سبز، امور فرهنگی و ... می باشد.

ارتقای منظر فضاهای عمومی دانشگاه، نورپردازی، آذین بندی و تزئینات فضاهای داخل دانشگاه، طراحی و نصب نمادها و نشانه ها، نقاشی دیواری و طراحی محیطی، طراحی آثار حجمی، ساماندهی تبلیغات محیطی، شناسایی و حذف چشم اندازهای نامناسب، نظارت بر زیبایی و هدفمندی فضای سبز دانشگاه و هرگونه فعالیت دیگری که بر زیبایی دانشگاه بیفزاید از جمله اقدامات ستاد زیباسازی محسوب می گردد.

ستاد زیباسازی دانشگاه بیرجند از آغاز سال تحصیلی 95 ـ 94 فعالیت خود را آغاز نموده و تا کنون طی جلسات متعدد تدوین اساسنامه، ترکیب ستاد، اهداف و برنامه ها و تصویب برخی اقدامات زیبا سازی را به انجام رسانده است.

آنچه مسلم است ساختن و داشتن دانشگاهی زیبا مشارکت، همفکری و همراهی همه اعضای دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان را می طلبد.

در این راستا ستاد زیباسازی طی فراخوانی همه علاقمندان به زیباسازی دانشگاه را به یاری و ارائه نظرات و ایده های نو دعوت نموده است.