بیست و هفتم دیماه 1394 روز پر افتخار اقتدار و عزت ملت ایران است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از فرزندان انقلاب، به پشتوانه رشادت‌ها، شهادت‌ها و بهره گیری از گفتمان و دیپلماسی فعال و همدلی و همراهی خردورزان نظام و آحاد ملت حاصل شد.
برجام پیروزی بزرگی است که امید می‌رود با همدلی و وفاق از آثار مثبت آن بهره گرفته شود. این رویداد نشان داد که مؤلفه‌های قدرت و عزت نظام جمهوری اسلامی منحصر به عرصه نظامی نبوده بلکه سایر مؤلفه‌های قدرت و به طور خاص توان علمی و قدرت گفتمان و استدلال نیز برای این ملت عزت آفریده است.
امید می‌رود در فرصت پیش رو با بهره گیری از توان شکوهمند نظام جمهوری اسلامی روز به روز شاهد شکوفایی، اقتدار و سربلندی بیشتر نظام اسلامی باشیم.
دانشگاه به عنوان مهد علم و فناوری، محرک توسعه پایدار و دانش بنیان بوده و جامعه دانشگاهی نیز تلاش خواهد نمود تا با پیشرفتهای علمی و پیش راندن مرزهای دانش بر اقتدار و عزت میهن اسلامی بیفزایند.