طی حکمی از سوی دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر سید محمدحسین قریشی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان خراسان جنوبی منصوب شد.

در این حکم آمده است؛ در راستای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های این شورا و نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق علمی و مدیریتی در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان جنوبی منصوب می شوید.