متن نامه عضویت ارشد همکار گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا  آقاابراهیمی

عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در IEEE

ضمن تبریک به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا  آقاابراهیمی و آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان، قطعاً این ارتقاء عضویت در توسعه فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه و به ویژه در حوزه علوم مهندسی بسیار مؤثر خواهد بود.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

0IEEE234

0IEEE345