ارائه 85 سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه بیرجند

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 85 مورد سخنرانی علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در موضوعات مختلف علمی ارائه می شود.

این سخنرانی ها در 10 دانشکده دانشگاه بیرجند انجام می شود و دانشکده علوم که قدیمی ترین دانشکده دانشگاه است با 21 مورد سخنرانی بیشترین تعداد سخنرانی علمی را در هفته پژوهش امسال دارد.

برنامه سخنرانی اعضای هیات علمی به مناسبت هفته پژوهش94