لطفا جهت دسترسی به برنامه کامل سخنرانی ها به اخبار حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه